Inwentarz wsi Mieleszyn z 1768 roku

Inwentarz sporządzony przez cysterki z Ołoboka powstał w latach 1767-1768. Opisane wsie tj. Łubnice, Dzietrzkowice, Radostów, Chróścin, Mieleszyn i Ochędzyn należały do wyżej wspomnianego klasztoru. W związku z tym poddani musieli wywiązywać się ze swych powinności co znajduje swoje odzwierciedlenie w załączonych tabelach.

Oryginał przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie i znajduje się w księdze oznaczonej KP24.

Zredagowania Inwentarza podjął się Łukasz Mazurek

Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Dzietrzkowice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Radostów z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Chróścin z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Mieleszyn z 1768 roku – LINK

Inwentarz wsi Ochędzyn z 1768 roku – LINK

Klucz Mieleszyński ze swemi przyległościami

 

Wieś Mieleszyn

         Jak inne wsi dziedzictwa nay przewielebnieyszych Ich mci Panien klasztoru Ołobockiego Zakonu Swietego Cystercyanskiego tak y ta szczyci się Swiątynią Chwały Boga w Troycy Swiętey Jedynego pod tytułem wielkiey Protektorki grzeszników Swiętey Magdaleny założoną w ktorey że nieustannych pamięci w zmacniać się będzie ku wdziecznosci gorliwey chwały Boskiey Fundatorce Jw Imc Pannie Ludowice Kozminskiey abbatysie Ołobockiey, ktora za swych wspaniałych rządów w roku 1760 ten Swięta Bazylikę wystawić czyli zgruntu zbudować kazała. Ten koscioł iest drewniany dachem pobity w spaniale y porządnie zbudowany w szrodku pięknie ozdobiony wszelkim przyzwoitym porządkiem w nim ławki sufit podłoga wszystko  z pod ręki stolarskiey okna z tafel, wieża w szrodku kościoła piękną stawiona strukturą szkudłami w karpiową łuszczkę pobita w koło kościoła tego iest słupina którego pasterzem czyli plebanem ad (prasen ?) iest Wilny Imc Xiądz Łukasz Hamarowski pod ten czas dziekan wieruszowski a każdy inny od Iw Imc Panny abbatysy Ołobockiey na to beneficjum prezentowany bydz ma. Jakoż y teraznieyszy iest prezentowany od Iw Imć Panny Ludowiki Kozminski Ołobockiey Abbatyssy y a iey prezentą na to im sytuowany beneficjum ktory dla swey wygody ma ten użytek z wsiuw do swey parafij należących ktory nizey wypisze się. A teraz iemu należące opisują się rle tu w Mieleszynie Pierwszy dział ma od stodoł plebańskich idący wedle drogi Bolesławski siedmiorgiem stay ciągnący się ktory dla ograniczają Szczesnego poddanego Mielewskiego role z iedney a drugiey strony droga do Bolesławca idaca Drugi dział ma pod Brzezinami dwiema stay iedno zarosłe drugi siewa miedzy kaczmarza mieleszyńskiego z iedney a Jakuba Szewca z drugiey strony rolami. Trzecia ku ogrodom pod Stokiem stay pięciorgiem wzdłuż dwunastą zagonów wszerz ciągnąca się którą ograniczaią z iedney strony pusta a z drugiey Gaia poddanego mieleszyńskiego role Czwarta na Dąbrowie dwoygiem stay w zdłusz w szerz dwunasta zagonow także miedzy Pustą y Gaia rolami w tym ze samym polu nad graniczką nazywaiacą się pod Dąbrowką ma rolą koscielna zwana miedzy graniczka z iedney a działkami Kmiecika z drugiey strony Piąta w Lasku osmiorgiem stay w zdłuż ciagnaca się a dwunastą zagonow wszerz miedzy Kaczmarza Mieleskiego y Szczęsnego poddanego tuteyszego rolami Do tego ma łąkę iedne w Debowy przy Szeleznego łące Druga na Motrawach przy Kaczmarskiey y Jakuba Szewca łąkach.  Trzecia na zagonach miedzy kaczmarza y Kmiecika łąkami Czwarta nad (przełaczi ?) miedzy rzeką y Kmiecikową łąkami Piąta na zawadach miedzy Kmiecika z iedney a lasem y wodą z drugiey strony do koscielney roli należącama do tego od gromady sobie mesznego procz Chroscna nalezącego zyta wierteli piecdziesiąt ieden owsa wierteli piecdziesiąt ieden Ze Dwora bierze mesznego zyta wierteli osm owsa wierteli osm.

 

Dwor Mieleszynski

 

W Dobrach tych Dwor był piękny który w Roku tysiąc siedemset piecdziesiątym w raz z pichrzem przez ogien pioronowy w perzynę obrocony a w Roku tysiąc siedemset piecdziesiątym czwartym obory stodoły przypadkowym ogniem podonąż poniosły klęskę Przezorna Pani w swych przykładnych rządach pilna y nieustawaiąca dobra powszechnego co prędzey te rozwaliny do swey przywróciła sytuacyi y w krotce dwor wspanialszy z budenkami dworskiemi wystawić kazała Iw Imć Panna Ludowika Kozminska abbatyssa Ołobocka ktorego ten się czyni opis. A nayprzod przy drodze wieruszowskiey iest brama czyli budynek nowo wystawiony w podobieństwo bramy przez który iest wiazd w podworze w ktorym pobudynki wiezdzaiąc na prawey stronie iest izba porządna z komorą y oknem w tafelki dużym drzwi z tarcic na zawiasach zeaznych piec z kafli prostych komin lepionyw niey mieszka gospodarz w lewą z drugiey strony iest komora duża drzwi do niey z podworza z tarcic na zawiasach żelaznych w tyle w niey iest okno z prostych szyb w drweno oprawne idąc od tego budynku ku dworowi iest słupina daley dwor do ktorego wchodząc galerya na słupach pienkie wybudowana w niey drzwi fasowane stolarską robotą przy których zamek czyli antaba zelazna zawiasy zelazne stolarskiey roboty w sieni okien dwa w podworze idących w kazdym tafel szesnaście czarnym okowem smelcowanym okute w tey sieni schod z tarcic iest na gore porządnie zrobiony w lewą strone tego dworu są drzwi fasowane do pokoiu z antabą zelazną w podobieństwo zamku robiona okien taflowych cztery w kazdym po sztuk szesnaście tafel u tych okien okucie żelazne smelcowane czarne, pieci z kafli biełłych polewanych, kominek pięknie zmurowany y wytrynkowany z tego pokoiu drugie do garderobki w tym pokoiu iest piec polewany z białych kafli kominek kształtnie zmurowany okien dwa takich y o tyluż taflach z okuciem czarnym iak y w pierwszym pokoju z tego pokoiu drzwi fasowanych na zawiasach żelaznych z antabami takiemi iak u innych żelaznemi czarno smelcowanemi dwoie w prawą do trzeciego pokoiu w lewą do garderobki w tey garderobce iest okno w tafel szesnascie z smelcowanym okuciem z niey drzwi na zawiasach żelaznych z antabą iak u innych do reytarady ludzkiey wychodzi zanalezacey w trzecim pokoju iest piec biały z zieloną farbą w polewaniu mieszano w nim okien dwa w kazdym tafelek szesnaście czarnym smelcowanym okuciem opatrzonych komin murowany z tego pokoiu są drzwi fasowane na zawiasach żelaznych z antabą zelazną smelcowaną innym w podobieństwo do sieni która iest w tyle dworu z kuchni idąca a w tey sieni są drzwi modeluszem innych robione na żelaznych zawiasach z antabą także w sad idące, z drugiey strony dworu z sieni idąc od galeryi w prawą są drzwi do pokoju fasowane robotą stolarska innym podobne na zawiasach żelaznych z antabą smelcowaną czarną w ktorym w podobieństwo lewey strony iest okien taflowych w kazdym tafel sztuk szesnascie z okuciem cztery. Piec z kafli polewanych kaflowy kominek murowany z niego iest drzwi w podobienstwo innych drzwi z antabami y zawiasami zelaznemi czarno smelcowanemi w prawą do garderobki w lewą do pokoju w tym pokoiu okno iedno innym we dworze podobne piec kaflowy z kafli polewanych kominek murowany drzwi w nim takze dwoie iedne do garderobki drugie do trzeciego pokoju w garderobce iest okno w tafel szesnascie smelcowanym okuciem czarnym opatrzone y drzwi do reyterady wygodzie ludzkiey potrzebny w trzecim pokoju iest komin murowany piec z kafli polewanych  wisniowy okien dwa w tafle z niego drzwi do sieni od kuchni w teł ku sadowi idącey w srodku dworu tego iest komin wielki murowany tey szerokości co y sień na dach dwiema dymami wyprowadzony w ktorym iest kuchnia porządnie wymurowana w niey okno z szkła z drugiey strony kuchenka przed piecami w niey iest także okno ak iak y w kuchni. Wszystkie drzwi dworu tego są iednym modeluszem robione kształtną y piekna robotą z zamkami aleas antabami czarno smelcowanemi y zawiasami roboty stolarskiey. Okna w tafle po sztuk szesnascie w kazdym iedney mody przy wszystkich okucie czarno smelcowane u każdego z nich okiennica kazda w kater cztery robione klepki iak u drzwi tak y okienczarne smelcowane podłogi y sufity w każdym pokoiu y w sieni z tarcic heblowanych dach z siedmią dymnikami porządnie wszelką w sobie proporcyą maiący wybudowany w roku tysiąc siedemset szescdziesiątym drugim ze wszystkim dokończony zadney w sobie szkody niemaiący ze wszystkim dobry przed którym przy oknach są stacheciki wystawione pięknie a daley od stachecikow iest słupina z dylów stawiona asz do stodoł.

 

Gumno

 

Stodoły w klamre dobrze y porządnie na wysokich scianach zbudowane w roku tysiąc siedemset piatym trzecia przybudowana do nich snopkami pokryte w dwóch iest po dwa sąsieki a iedno gumno w trzeci od owczarni iest spichlerz pod iednym dachem co y stodoła o pięciu sąsiekach z tarcic wybudowanych do sypania zboza na drugiey stronie spichrza sasiek miedzy miedzy spichrzem y sąsiekiem bojowisko na młocenie utych stodoł wrota z tarcic z zamknieciem wszelkim dobrym u spichrza drzwi z tarcic y kłotka do zamykania od stodoł i dzie słupina az do wrotidących po zapłocie przy ktorych iest owczarnia z pienego drzewa zbudowana porządnie z wszelkim przynalezytym zawarciem od tey owczarni zaraz poczynaią się pobudynki chlewow z drzewa budowanych daliey w lepiankę pruską robotą łokci osmdziesiąt y więcej ciągnie się w których wszelki inwentarz ma swoie wygodę, ich rachuie się dziewięc do każdego drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych przy samey owczarni iest komorka do sieczek na tych wszystkich dach stary dobry naprzeciw chlewow iest studnia dziesięć szązni głęboka ale w niey wody niemasz za dworem zas iest sad duzy zerdziami łupanemi w koło ogrodzony w ktorym przy samym samym folwarku iest kurnik o czterech chlewach nowo postawiony do każdego drzwi na zawiasach zelaznych z szkoblami do zamkniecia zelaznemi daliey za tymi kurnikami iest gorzelnia stara reperacyi potrzebuiąca w niey iest izba na garce z oknami trzema z temi y komorą a drzwi w całym budynku troie z tarcic a zawiazy u nich żelazne z wrzeciądzami y szkoblami dach na niey z szkudeł reparacyi porzebuie, ktorey w tyle ku kurnikom iest kałuża w kształt kamienmi sadzawki obłozona tey gorzelni niedaleko iest spichlerz stary pod snopkami zły w którym teraz glinkę biała składają a ta importować może do kapy prowecie złotych osmset od tego spichrza o staie dobre iest browar w roku tysiąc siedemset pięćdziesiątym dziewiątym nowo wystawiony u ktorego szczyty tarcicami zabite od dołu trzema rzędami szkudeł y polami przy szczytach obły resztę słomą pokryty do ktorego wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych z tarcic do sieni w sieni komin lepiony wielki w nim kotłmi dwie u dna wielkie kocioł do piwa druga na mały do chmielu obydwa kotły są miedziane kadzi dużych y dobrych dwie y mne statki do browaru należące iest także w tey sieni komorka obok drzwi wybudowana na wygode mielcarza z tey sieni są do izby drzwi na zawiasach zelaznych izba duża y porządna okien dwa z dłużnich tafelek w dwa rzędy koryto do zalewu piec z prostych kafli komin lepiony obok tey izby iest komora do ktorey drzwi na zawiasach żelaznych, przeciw browaru iest suszarnia w pruską mode lepiona dach na niey z szkudeł zły za browarem iest stawek porządny upust u niego dobry z ktorego wode do piwa robienia biorą na co rynny należące wyporządzonone są przy podworzu. Za chlewami przy drodze z Wieruszowa na wieś idącey iest sadek a w nim pasternik ten słupiną oparchaniony

 

Grunta do folwarku Mieleszynskiego należące

 

Role puste od dawnosci na dwor siewane prosto w stodoły przy rolach panskich te Żułowska iedna druga Stefanowska puste przez stay dwiescie idące a wszerz każda przez zagonow dziesiec roli mesznego dotykające się a przy nich folwark panski siedmiorgiem stay wzdłuż idący wszerz od granicy brzeziny zowiącey się asz do graniczki Drugi folwark panski za tarnią przy drodze Wieruszowskiey iedenastą stay idący ktory ziedney strony odgraniczuią role puste z dawna na dwor siewane ktore w swych przezwiskach ludziom wyszły z pamięci tylko o dwoch nadmienione iedna iako wyży Zuławska przez zagonow dziesięc wszerz druga Stefanowska przez zagonow pietnascie a wzdłusz sześciorgiem stay ciegnące się a z drugiey strony droga od innych rol idąca.

Trzeci folwark za Pyzałą sam w sobie stay dziesięciorgiem ciągnący się przy nim także iest rola Stefanowska ktorą na dwor siewaią miedzy przydziałkiem domagały z iedney a z drugiey Szrony Polowego są także role puste iedna zowiąca się kaczmarza w lasku przez zagonow dwadzieścia wszerz w zdłusz dziewięciorgiem stay ciągnąca się miedzy Kozłową y Baryczka rolami Druga na koncu wsi Kaczmarski przydziałek zwana przez zagonow dziesięc stay pięciorgiem w zdłuż leząca miedzy kmiecika rolą y pustym działem ktory  gromada na zagonowe obsiewa. Pod Brzezinami zaś pre iedno staie iest także troygiem stay przez zagonow dziesięc szosta na Dąbrowie przydziałek dwoygiem stay przez zagonow dwanascie. Iest także do tey roli kaczarza zwaney za Kmiecikiem dziesięciorgiem stay w zdłusz idąca wszerz zagonów dwadzieścia miedzy Kozłową y Baryczki rolami iest także pańska niwa pod Koziołkiem ktory się nieopekuie z przyczyny żw w iednym mieyscu dłuzsze w drugim krotsze zagony ale z indagacji pokazało się ze pługow dwadzieścia onaż zaoruje. Ogrodow na warzywo iest takze dwa ieden w prost bramy w wsi Mieleszynie przez drogę duży drugi niewielki pod browarem oba ogrodzone częścią chrostem częscią zerdkami.

 

 

Łąki dworskie mieleszynskie

 

         Na porębach iest łąka przy rzece czyli odnodze od Prosny sama w sobie z niey bywa naymniey wozow sześćdziesiąt siana przy ktorey iest ogrod na warzywo do dwora należący Druga łąka iest pod Cieluchem na Zawadach przy granicach wieruszowskiey, z niey wyiąc moze wozow sto są takze łąki puste ktore od dawnosci do dwora siekają jako to pierwsza Stafanowski w trzcinie Druga w Trzcinie Trzecia pod Chobolem Czwarta pod Dobrzygosciem a ztych wszystkich pustych uciąc może wozow siana czterdziesci

 

Krescencya wsi Mieleszyna

 

         W roku teraznieyszym było żyta oziminnego kop dwiescie trzynascie mendel ieden jeczmienia kop szescdziesiat ośm grochu wozow dwadziescia, prosa kop osm, rzepaku wozow osm, lnu kop cztery.

Z dworu Mieleszynskiego Imć Xiedzu Plebanowi mieysca tuteyszego mesznego corocznie wydac nalezy zyta Wielunskiey miary wierteli osm, owsa teyze miary wierteli osm.

 

Przemiar gołego zboża w ziarnie

 

Zyta oziminnego wierteli sześćset czterdzieści sześć, jeczmienia wierteli sto siedmdziesiąt  miar dwie tatarki wierteli sto czternaście, grochu wierteli dziewięćdziesiąt ośm, rzepaku wierteli cztery, siemienia lnianego wierteli trzynascie, słodu jęczmiennego wierteli sto dwadzieścia.

         Czeladź dworska iest ta pierwszy czyli podstarości ten podług dyspozycyi klasztoru y swey applikacyi ku gospodarstwu swe solarium y ordynarya która iest gospodyni, dziewek dwie, pastucha karbowy, owczarz, ci wszyscy wzorem klucza Łubnickiego swe solaria y ordynarye dysponowane maią nie więcey ani mniey nie biorą tylko iak tamta czeladź owczarz to samo co y Łubnicki owczarz bierze

 

Gosciniec Mieleszynski

 

         W tey wsi za kościołem iest gosciniec wieczny nie nowy ale ieszcze dobry snopkami pokryty w nim izba duża w ktorey iest podłoga okno duże podwoyne z prostych szyb w drewno oprawnych piec z kafli prostych komin lepiony przy niey iest komora z izby wychodząc sien duża wszędzie drzwi z tarcic na biegunach drewnianych w obok tey karczmy osobno iest staynia nowo ze starego drzewa przełożona dobra snopkami poszyta w tym goscincu wyszynkować może piwa iak reyestra wykazały dawnieysze co w tym rok dla pieniedzy rożney redukcji szynki upadły w iei z dawniey bierze się proporcya wiec w niey wychodziło naymniey dawney miary beczek po sto osmdziesiąt wychodziło y więcey garcy gorzałki dwiescie czasem y więcey.

 

Młyny klucza Mieleszyńskiego

 

         W tym kluczu iest młynow iest na stromieniu od rzeki Prosny zowięcy się Hobot drugi na stawie zowiący się Losota trzeci na stawie zowiący się Cieluch. Tych opis

         Na strumieniu rzeki Prosny iest młyn zbudowany o dwoch kołach iedno koło do mielenia zboża drugie do jagieł który naprzeciw młyna Opatowskiego zowiącego się Mościnski wystawiony miedzy ktoremi młynami iest tama do podział wody ktoery dwie części ma mieć młyn opatowski trzecia na młyn tuteyszy ten młyn iest ze wszystkim dobry ktorego pobudowka snopkiem pokryta w niey młynica dobra izba o dwoch oknach piec z prostych kafli komin lepiony dobry przy izbie iest komora przy tym samym młynie iest chlewow dwa nowych stodoła o dwoch sąsiekach iednym gumnie pułstodole o iednym sąsieku wszystkie te budynki dobre snopkami pokryte. Role do tego młyna są te 1mo ogrod  w zdłusz staiem iednym wszerz zagonow trzydzieści trzy przy którym ogrodzie iest polko staiem iednym w zdłusz wszerz zagonow dwudziestą idące nad rzeką przy którym iest łąka ku Olszynie do tegoż młyna należąca z ktorey miewa siana wozow dziesięc za chlewami iest rola ta (mierzy ?) się czworgiem stay w zdłusz wszerz przez zagonow sto idąca ku Zawadzie panskiey roli idące to iest blisko niwy zawada zwaney która iest przez drogę od tey niwy ktorą młyn też posiada Stefan Hobol z niego czynszy rocznego daie złotych sto czterdziesci

 

Drugi młyn na świechowym Lasota zwany ten iest wystosowany na stawie do ktorego woda idąc od stawu mieleszowczańskiego zbudowany iest o iednym kolea w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym szóstym z gruntu nowo zremontowany ten snopkami pokryty upust y pogrodki nowe młynowi ze wszystkim porządkiem zelaznym y drewnianym kamieńmi wierzchem y spodem do cna z ktorey sień w sieni staienka z dyli wybudowana izba o iednym oknie podwoynym w tafelki piec z prostych kafli komin lepiony dobry i z tey izby iest komor dwie po sobie iedna wieksza druga mnieysza. Przed młynem pod iednym dachem sa chlewy dwa snopkami pokryte z wszelkim zamknieciem dobre ku stodołom zaś są także chlewy dwa na bydło ieden stary drugi do niego nowo przystawiony pod iednym dachem snopkami pokrytym stodoła stara o dwoch sąsiekach ale dobra który młyn teraz posiada Antoni Lasota ten dawał z młyna złotych sto a teraz robi robociznę która z tabelli gromadzkiey wykaże role które do Swieciecha należały te same do Lasoty y teraz należą.

         Trzeci młyn zowiący się Cieluch na tey samey wodzie co y Lasota przytykaiący gruntami swemi granic miasta Wieruszowa ten o dwóch kołach małych korzeczniaki zowiących się wybudowany iedno na jagły drugie na zboże w młynicy iest wszelki porządek dobry kamienie wierzchnie y spodnie skrzynie y inne do młyna przynależące porządki w prost młynicy iest izba duża y porządna o iednym oknie podwoynym piec z prostych kafli dobry pokład dobry komin lepiony dobry. Z tey izby komora a za komorą w końcu młyna chlewik w koło tego młyna iest sad zerdziami dartemi ogrodzony w tyle sadu ku łęgowi iest stodoł dwie iedna stara snopkami poszyta dobra druga nowa także snopkami poszyta w kazdey stodole sąsiekow dwa gumno iedno z zawarciem dobrym za niemi nad łęgiem ogrod przez drogę miedzy temiż stodołami y ogrodem idącą przeciw młyna są chlewy dwa ieden na świnie drugi na droby w ktorych grodzy czyli chlewikow  za zamknieciem przyzwoitym cztery tych niedaleko iest chlew na bydło w nim także z zawarciem chlewikow cztery a w końcu szopka z wrotami te wszystkie są snopkami pokryte pogrodki y wpust reperacyi potszebuią a staw [słomowaniu ?] do tego młyna te należą pola nowo iest nad samym stawem mieyscami stayem iednym mieyscami mniey mieyscami więcey w zdłusz a wszerz od Niwy Swieychowy czyli Lasoty az do panskiego folwarku ta się ciągnie niwa Drugie pole niwę ma wyzey przy folwarku panskim dotykaiącą się mista Wieruszowa granic niwkę ma także trzecią przy młynie Gorki zwaną ma także niwę czwartą na drugiey stronie młyna Kosmala zwaną także do tego młyna naleząca ma przy panskich łąkach na Zawadach która nad łąkami panskiemi ciągnie się kamienmi odgraniczona asz ku granicom wieruszowskim blisko łąki wielebnych oycow Paulinow konwentu Wieruszowskiego zarosły y od dawnosci nie siekaney ten młyn osiada teraz Urban Cieluch z którego podług kontraktu przez Iwmć pannę Ludowikę Kozminski abatyssę ołobocką danego a dnia piętnastego pazdziernika tysiąc siedemset szeszdziesiątego czwartego o Ołoboku napisanego roczniego czynszu płaci talarow danascie za wieprza że go nietuczy talarow cztery gąsiorow daie dwoch kapłonów czterech jay mędli dwa grzybow suchych miarę y mlewo wszelkie mlec powinien dworkie.

 

Stawy y sadzawki Mieleszynskie

 

         Procz stawow na których młyny są iako Cieluch y Lasota iest staw Duży z gruntu niedawnemi czasy zreperowany ze wszystkim nad folwarkiem Mieleszowczańskim porządny y dobry do ktorego woda idzie z starostwa Sokolskiego stawow od nalepy zwanego za groblą stawu tego iest sadzawek trzy iedna wielka o przegrodach dwoch trzecia mała wyporządzona druga szrednia na tey samey wodzie iest staw zowiący się Kozioł ktory w roku przeszłym z upustami y wszelkimi przynależytościami z gruntu iest wyreperowany.

W samym Mieleszynie pod browarem iest staw ten przy browarze opisany iest.

 

Sytuacya wsi Mieleszyna

 

         Ta wieś nie tak iak inne budowana w ktorey chałup starych iest potrosze ale y dobrych znayduie się przy nielicznych chałupkach są sady

 

 

przy nich niemasz podworka iednak u wszystkich powygradzane stodoły chlewy rożne u roznych ludu pięknego tak starszych iak y młodszych w tey wsi iest dosyć wieś może się mowic ze na [WN] ktorey daniny y wszelkie powinności ninieysza wykaze tabella.

 

TABELLA

 Pułrolnicy wsi Mieleszyn

 

Ci wszyscy od Świętego Woyciecha do Świętego Marcina dwoygiem lub pieszo robić powinni do Świętego Woyciecha po iednemu

         Włodarz domagała choć się tu w Tabelli do robocizny wypisał on iednak nie daie tylko usługę dworu ma.

         Z tych pułrolnikow każdy swym pługiem wyiechac powinien przy włoczcze także do siewu wychodzić maią inne [WN] jak powinności ktore z całą gromadą czynienie maią w swym opiszą się mieyscu dla uwiadomienia.

 Tabella kwartników wsi Mieleszyna

Ci kwartnicy gdy radlą kazdy swym bydłem wyjechać powinien y obydwa dni radlić do wożenia gnoiu także swoią każdy torą iechać ma y swego mieć nakładacza inne powinności z gromadą które czynią w swym wykażą się mieyscu.

 

Chałupnicy y zagrodnicy mieleszyńscy

Zagrodnicy i chałupnicy z Mieleszyna

Tych iest powinnośc ta zagrodnicy w tydzień maią isc po trzy dni a po zniwach po dwa chałupnicy zas ręcznią robotą od swietego Woyciecha do swietego Marcina po dni dwa robią od swiętego Marcina do swietego Woyciecha po iednym dniu.

         Cała zas gromada wsi Mieleszyna te powinnosci czynic ma stroza odprawić na folwark mieleszowczanski lub roczniego swym kosztem ustanowić Do medli strożą za koleią latem odprawiać chałupnicy y zagrodnicy y chałupnicy sadze za koleią wycierać maią drogę pobliższą o mil dwie bez dnia za koleią odbywać maią.

         Komornicy latem y zimą po dniu iednym w tydzień na panskie iść maią o kiedy zimą niechodzą za te dni sztuk dwie przędzy oprząść powinni będą.

 

OBORA WSI MIELESZYNA

Obora wsi Mieleszyn

Folwark Mieleszewka zwany

Do klucza mieleszyńskiego należący

 

         Ten folwark iest sam w sobie zadney niemaiący osiedla który obrabiają wsie Mieleszyn y Ochędzyn iest w swych pobudynkach wybudowany blisko granic miasta Wieruszowa który tak się opisuie. Folwark sam przez się iest nienowy ale dobry snopkami pokryty do którego wchodząc drzwi do sieni na biegunach drewnianych z tarcic z klamką drewnianą z tey sieni w lewą stronę iest izba do ktorey drzwi z tarcic na żelaznych zawiasach w nich zamek żelazny w niey kominek lepiony piec z prostych kafli podłoga z tarcic wszystko dobre stoł podługowaty dobry za nim pry ścianie ława w kącie przy drzwiach o połkach pięciu szafa okien dwa o dwiech kwaterach z okuciem białym w iednym od drzwi z okien idących iedna tylko tafla reszte deskami zabito pokład dobry z tey izby są drzwi do alkierza z tarcic na żelaznych zawiasach w którym pokład y podłoga dobre okno we dwie skwatery tym ze co w izbie podobieństwem ale w nim tylko iedna tafla zamiast innych deszczki z tego alkierza drzwi na zawiasach żelaznych w ogrodek idące w prawą iest izba czeladna nadpustoszałado ktorey są drzwi z tarcic na biegunach drewnianych z klamką drewnianą w niey piec z cegły zły kominek lepiony dobry okien dwa z szyb prostych w drewno oprawnych z tych przy niey iest komora do ktorey drzwi na biegunach drewnianych drugie drzwi z tey komory są w podworze w szrodku folwarku tego iest kuchnia duża a z niey schody na gore na prawą tego folwarku tego po sobie idących iednym dachem z słomy pokrytych iest iest chlewow cztery u każdego drzwi z tarcic na biegunach drewnianych z wrzeciądzami y szkoblami zelaznemi dobrych w prost zas folwarku iest pobudynek w którym z iedney strony iest kurnikow trzy nowo poszytych z drygiey strony sieczkarnia dach na niey stary reperacyi potrzebujący w szrodku budynku tego iest wiazd do folwarku pod iednym ze dachem co y chlewy w podwórzu folwarku iest stodoł trzy po sobie idących dwie stare ale dobre iedna nowa w których iest sąsiekow pięc na zboże w snopie gumien trzy w szostym sąsieku spichlerz o pięciu spichlerz o pięciu sąsieczkach z bali wybudowanych na sypanie zboża u tego spichlerza drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych u nich zamek żelazny dobry u stodoł wrota które kłotkami zamykają się do nich są szkoble y wrzeciądze zelazne wszystkie te stodoły pokryte słomą za stodołami iest owczarnia duża w ktorey wrot dwoie z tarcic a drzwi troie snopkami pokryta dobra do folwarku tego są te role pierwsza od rowu rozgraniczającego pola Lasoty młynarza między panskiemi zowiąca się kopaniny ciągnie się asz ku kozłowey (sluzie?) do debu dzielącego folwark czyli rolą panską od kozłowey roli a wszerz do samych granic wieruszowskich druga rolazaczyna się pod Radoscią a ciągnie się do roli kaszkowey ogrod iest za goscincem nad stawem na warzywo. Łąka od Grobli  stawu mieleszowki który przy wsi Mieleszynie ze wszystkim opisany ciągnie się asz pod kaszkę z niey wziąć można dobrych wozow dwadzieścia piec.

 

Krescencya Folwarku Mieleszowki

 

         W roku teraznieyszym było żyta kop sto siedemdziesiąt, jeczmienia kop czterdziesci piec, owsa kop dwanaście, tatarki wozow osiemdziesiąt piec, grochu wozow czterdziesci szesc zyta jarego kop siedm!

 

Przemiar Gołego Zboza w ziarnie

 

         Zyta ozimnego wierteli tysiąc szesnascie miara iedna, jeczmienia wierteli sto, owsa wierteli dziesięc miar trzytatarki wierteli osmdziesiąt cztery, grochu wierteli sto pieć, Jarki ierteli dwa miary dwie

         Czeladz folwarczna iest ta gospodarz, gospodyni, dziewka pastucha owczarz ktora tez samę zapłaty y ordynaryą bierze iak po innych folwarkach Łubnickiego klucza.

         Z folwarku tego zadnego podatku niedawano y niedaią ani tez dziesięciny procz pinęzny kolendy złotych trzy I.m. X Plebanowi.

 

Goscince przy tym folarku

 

         Na trakcie Wieruszowskim iest Gosciniec wiezny przy samym wystawiony folwarku u którego chałupa w ktorey iest izba y komora y sień snopkami pokryta choć stara iednak leszcze nie zła a staynia przy niey wazna ta reperacyi mocney potrzebuie w tym goscincu tak iak w innych wykazało się z dawnych regestrów ze szynkowano piwa beczek starych sto gorzałki garcy sto trzydzieści.

         Za tym goscincem iest chałupa w ktorey mieszak owczarz stara tak iak w scianach tak y dachu znaczney potrzebuie reperacyi innych zadnych pobudynkow przy tym folwarku niemasz procz tych które się opisały.

Obora Folwarku Mieleszowki

Obora Folwarku Mieleszowki