Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku.

Inwentarz sporządzony przez cysterki z Ołoboka powstał w latach 1767-1768. Opisane wsie tj. Łubnice, Dzietrzkowice, Radostów, Chróścin, Mieleszyn i Ochędzyn należały do wyżej wspomnianego klasztoru. W związku z tym poddani musieli wywiązywać się ze swych powinności co znajduje swoje odzwierciedlenie w załączonych tabelach.

Oryginał przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie i znajduje się w księdze oznaczonej KP24.

Zredagowania Inwentarza podjął się Łukasz Mazurek

Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Dzietrzkowice z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Radostów z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Chróścin z 1767 roku – LINK

Inwentarz wsi Mieleszyn z 1768 roku – LINK

Inwentarz wsi Ochędzyn z 1768 roku – LINK

Opis czyli inwentarz teraźnieyszey sytuacyi Dóbr wsi klucza Łubnickiego z wszystkiemi jego przyległościami Pryncypialnie wsi Łubnic, potym Dzurkowic i iey Folwarkiem. Daley Jeziorkowego folwarku a po ziemi wsi Radostowa: I wdłusz wsi Chrościna samey w sobie bez żadney będący przyległości. Po nich dóbr wszystkich Mieleczyńskiego klucza  z iego przyległościami, pryncypilalnie wsi Mieleszyna po niey folwarku mieleszówka zwanego y wsi Ochędzyna do tegoż klucza należącey. Dóbr w ziemi Wieruszowskiey na Śląskiej granicy leżących a posesyi y dziedzictwu Nayprzewielebnieyszych ich ma Panien Klasztoru Ołobockiego Zakonu Świętego Cystercyańskiego podległych ze wszystkimi jakie bydz mogą ich przynalezyłościami: Iak oto Rolami, Łąkami, Borami, Budynkami, Młynami, Stawami, Stawkami, Sadzawkami, Poddaństwem y ich wszelkiemi daninami y powinnościami, Zbożami w snopie y ziarnie będącymi, Bydłami, Owcami, Trzodami, Drobami, owo zgoła wszystkiego cokolwiek ku prowenincyi z Dóbr tych wynaleźć się mogło czyniony. A to co [WN] Nayprzewielebnieyszych Ich ma Panien Heleny Kowalski Przeoryszy Brygiszy Goruński Sekretarki, gdy wielowieyski Ślub przeoryszy y innych Prześwytnego zgromadzenia Panien y protesek, klasztoru Ołobockiego Świętego Zakonu Cystercyańskiego , które w swym osierociałym stanie po śmierci Świętey pamięci i w imię pannie Ludowice Łozmiński Abbatyssie y matce swoyey nic bardziey w chwale Boga nie usiłują, iako dobro klasztoru swego jak naydoskonalszym przy swey zwierzchności y pilnym staraniu utrzymywać obrębie tym końcem tego dzieła ich iest natężenie by wystawić w widok potomnych a baczność wdzięczności wielkiego starunku y nigdy w swym życiu na dobro klasztoru nieustającego , nieodżałowaney świeżo zmarłey, a day Boże rowney matki y Abatyssy swoiey a w wiadomości komu zanależy podać wszelką powinność swego poddaństwa y dóbr tych powinnoścyą który wiernie opisany nie chlubą, ni też iakim bądź przywiązaniem szczególnie istotney prawdy / bo to lustr swoy tych czynów dobra powszechnego w widoku każdemu w wyświadczeniu wystawia/ E iest do Archiwum Klasztoru Ołobockiego Dnia Dwudziestego Października 1767 roku złożony y oddany.

Klucz Łubnicki

Wieś Łubnice

 Dzieło wszystkich początków swoy wymiaru cel zabieraiące od wszechmocney Boga Naywyższego ręki, iako naydoskonalszym iest [WN]: Tak ten opis za błogosławieństwem Stwórcy wszego od iego nayswytszey poczynań Świątniey w Tey wsi iest Kościół murowany Filialis do parafialnego Dzierzkowskiego należący pod tytułem w niebowzięcia nayśwytszey MARYI Panny załżony dostatecznie za rządów Świętey Pamięci Jw. Jme.Panny Ludowiki Kożmiński bo zgrontu wyreperowany iako to dachem nowo danym kopułą ozdobę tey świątyni dającą y dzwonnicą nowemi y babińcem przy wchodzie do kościoła podsubitką nową y ławkami roboty stolarskiey ozdobiony Koło którego iest w okół Słupina z rżniętych bali w ktorey iest brama stolarskiey roboty pięknie wystawiona i odmalowana.

Dwór Wsi Łubnice

Idąc od kościoła prost drogi Dzierzkoski iest Brama w ktorey wrota duplowane żelaznemi woździami wybite stolarskiey roboty w niey forkta na zawiasach żelaznych do tych wrót iest zamek żelazny dany. Od którey bramy iest budynek czyli oficyny na obie strony ciągnący się w klamrę budowany na prawey stronie tey budowli iest pokoji trzy, w tych pokoiach okna taflowe okuciami żelaznymi y sztabami żelaznemi zaopatrzeni drzwi z zawiasami żelaznemi y zamkami stolarskią robotą, piec w nich struktury piękney, kominki murowane do iednego kapitalnego komina murowanego [WN] się, a wszystkie obiciem malowanym obite y ozdobiony których w wnątrz reparacyja Za rządów św Pamięci Abbatyssy iako ludzie wyznali iest czyniona w pirszym zaś pokoiu naprzeciw siebie iest kredensów dwa z zamkami y wszelkiey potrzeby okuciem białym, same zaś malowane, stół idiem na toczonych nogach malowany, krzeseł suknem zielonym obitych sześć, przy nim komnata czyli garderoba. W trzecim pokoiu stół z szufladami malowany okuciem białym okuty ze wszystkimi potszebami, nad bramą zaś iest rezydencya letnia o dwuch oknach sklanych w drewno oprawnych do niey schody z tarcic są z podworza.

W lewą stronę tey pobudowli iest izba kuchenna wraz z kuchnią przy niey komora, daley sień z którey naprzeciw izby kuchenney pokoji dwa o iednym piecu z kominkami, w nich okna w tafelki małe zeń wszystek budynek pod szkudłami(?) iest dobry. Daley idącw prawą iest słupina przy ktorey studnia w łażni ośm(?) głęboko iest porządnie zrobiona niżey niedaleko altana pod kopułą wprost Dworu.

Dwór Łubnicki

Od tey altany idąc do dworu są drzwi z zamkiem y antabą, robotą stolarską, do sieni w tey okien dwa taflowych iedno z iedney strony drzwi drugie z drugiey z ktorey udawszy się w prawo iest pokój duży do niego drzwi na zawiasach żelaznych stolarską robotą okien pięć taflowych, kominek murowany, piec z zielonych kachli kredens w orzech malowany z okuciem stolarskim stołków zielono malowanych sześć ława pod oknem przy kredensie, stół zielono malowany na nogach toczonych w sztuk(?) trzy ieden, z tego pokoiu garderopa o iednym małym okienku z ktorey pokoik mały z piecem a z pokoiku schod do skrytki. Na drugiey stronie dworu tego to iest w lewą, z wchodu sieni iest także pokóyi trzy po sobie idących, w iednym drzwi dwoie stolarskich z zamkami y zawiasami y innemi potrzebami do żelaza należącemi Piec z kachli zielnych kominek murowany, okien taflowych cztery. Przy nim podobnie iak po prawey stronie garderopka z oknem taflowym, y pokoik z piecem z prostych kafli w sienidworku tego iest kominów murowanych aż nad wierzch dachu dwa sklep murowany ieden do którego drzwi z skoblami y wrzeciądzem dobre przy nim schody na górę na którey w kształt pokóy iest pobudowany cztery niektóre z oknami taflowymi niektóre z szybami w drewno oprawne w tele tey sieni iest kuchnia duża w którey komin lepiony w niey komórka z oknem z szyb prostychw drewno oprawnych cztery drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych iedne a drugie w tyle do sadu idące na którym dworze zaraz przy obięciu rządów swoich dach z krokwieniem y pobiciem nowo dany okna y piece y kominy nowo zmurowane bo pusty był iak ludzie zeznali, teraz nowo dach w tym roku poprawiany. Wyszedłszy z dworu ku stodołom w prawey stroniesą stachety wedle ogrodu który drzewiem młodym aleas(?) szczepami rodzaynemi zasadzony. Tych iest więcej iak dwieście ale przez niesposobność gruntu nie niepożytkują(?) który ogród wkoło muriną(?) z bali rżniętych ogrodzony.

Spichlerz y stodoły

 W rogu ogroda tego iest spichlerz wspaniale y wygodnie o dwóch kondygnacyach wybudowany z drewna dokładnego w Śląsku kupnego a trzecia kondygnacya pod dachem z bali rżniętych w szrodku spichrza wiiwarnia w którey wrót czworo ze tarcic tarcice dla mocy żelaznemi przybite gwoźdźmi do każdej zaś wrotni kuny(?) sztabla y wrzeciądze, z tey wiiwarni(?) iest drzwi dwoie iedne na iedną stronędrugie na drugą stronę z tarcic gładko robione a zdworu dublowanych roboty stolarskiey także dwoie na zawiasach żelaznych będące gwoźdźmi wybite żelaznemi żelaznemi zamkami sztablami wrzeciądzami do zamknięcia zaopatrzone z napitymi portyły a od dołu i w środku iak by dachy łamią szkudłami pobity dymniki wszystkie szkudłami pobite w nich okiennice z tarcic na zawiasach żelaznych podłogi y pokłady z tarcic. Zasieki do sypania zboża z bali rzniętych Ten wybudowany w 1751 nowo iest teraz ze wszystkim dobrzy w nim Są statki rzemieślniczete: piły trackie dwie starych pił trackich także dwie, recznia piła ciesielska iedna, mnieyszych pił ręcznych ciesielskich trzy, piłka stolarska iedna, swider wielki żelazny ieden, świdrów tyblowych dwa, topor ieden, hebel wielki ieden, hebel pomnieyszy ieden, heblow zakładnikow dwa, heblow od kempsow dwa, przyciskow aleas, siekier do kloców dwa, węgielnica żelazna iedna, młot do rozbijania soli ieden, gracka żelazna od chmielu iedna, winduwki(?) o dwóch kołkach drewnianych żelazem zaopatrzona dobrze iedna, do niey liny tylko połowa, lin starych złych dwie, żelazna waga od lnu(?) ważenia iedna, waga większa żelazem okuta iedna, rzeszotow drocianych dwa. Za tym spichrzem są stodoły w klamrę zbudowane z rozkazu I W Ima Abbatyssy obszerne y w zrębach wysokie snopkami poszyte w których rachuie się sąsiekow dużych ośm, gumien siedm każde gomno o dwoygu wrot przy każdych wrzeciądze y szkoble y kłotki snopkami poszyte ze wszystkim dobre. Od których idąc przeciw spichrza iest budynek staienny w którym z iedney strony staynia przy nim dwoiak na rznięte świerzoki u wszystkich drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych z drugiey strony dwie iedna wołownia druga komorka w nich rownie drzwi z tarcic iak y u innych na zawiasach żelaznych w strodku wołownia w niey wrot dwoie ten budynek snopkami pokryty ze wszystkim dobry. Od rogu tych staien zaczyna się słupina z balow rzniętych obwierkami(?) obłożona a ciągnie się w około stodoł aiż do rogu spichrza obok tych staien iest ogrodek w ktorym drzewa rodzaynego iest sztuk pięćdziesiąt a swieżo zadzonych płonek iest sztuk sto ten połówą słupiną z bali rzniętych połową sztachetami ogrodzony za którym owczarnia stara duża zła reparacyi potrzebuiąca przy owczarni obory kuliste w roku 1753 wystawione dobre snopkami poszyte w nich wszystkie zamknięcia z tarcic dobre przed ktoremi iest studnia dobra obudowana. W bok obor karmnik na czterech słupkach snopkami poszyty duży y dobry przy ktorym iest sadzawka obcembrowana drzewem dla wygody drobiu za którą kurniki w kwadrat roku 1754 zbudowane snopkami pokryte w których w częściach dwoch wystawa na słupkach w tey zaś pobudowli rożnych chlewików w liczbie iest iedenaście do każdego drzwi z tarcic na żelaznych zawiasach. Za oborami przez dobre staie iest browar w roku 1757 nowo wystawiony snopkami pokryty dobry w którym iest izba duża do sprawowania słodow w niey koryto do zalewu murowana a w całey podłoga z astrychu okna dolne z szyb prostych w drewno oprawnych przy niey izdebka na piwo o iednym z wielką izbą piecu z cegły zmurowanym w sieni komin duży lepiony z kotlinami dwiema murowanemi w iedney kocioł duży miedziany do robienia piwa w drugi także miedziany d smażenia chmielu mnieyszy kadzi starych wielkich dwie reperacyi potrzebujących drybusów trzy dobrych piwnych beczek trzydzieści cztery y inne statki do potrzeby browaru dobre. Z tey sieni są drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych do suszarni ktora dość porządnie o iednym że dachu z browarem wystawiona w niey suszenie dobre y porządnezmurowane z dwiema kominami murowanemi na dach wyprowadzonemi dla bezpieczeństwa ognia w tele browaru tego iest studnia z rynnami porządnie sporządzona przed browarem iest podwórko z żerdzi dartych porządnie wygrodzone za którym iest spichlerzyk stary snopkami pokryty na słody ieszcze(?) niezły. Od browaru dobre w odległości staie iest tarnia do tarcia przędziwa stara reperacyi potrzebuiąca za tą tarnią stay naydaley pięcioro nad rzeką Prosna, niedaleko młyna krupką zwanego iest browar stary w którym też szynkują y zowią go [WN] są izby dwie do każdey drzwi na zawiasach żelaznych z tarcic komory y sklepik na piwo zbudowany y snopksmi pokryty dobry do którego mieszkańcom  iest wyznaczony ogrod przy samym tymże budynku.

 Pola dworskie czyli folwarki

 W tey wsi iest folwarkow dworskich trzy pierwszy iest za stodołami dworskimi długością stay siedmiorgiem szerokością od drogi śniegowey(?) ażza wygonem za owczarnią to pole iest nayurodnieysze. Drugie pole przed dworem w długości stay trzy w szerokości od miedzy arędarzowey chłopskiey roli tak zwaney do roli sutarzowey a że to pole iest od innych mnieysze więc do niego drugie przytaczają za owczarnią ktore w długości swey iest dwoygiem stay w szerokości od owczarni aż do stawku pod browar stary nad rzeką Prosna stoiący wyżey opisany. Do tego folwarku iest trzeci pole w (kugli ?) planu(?) zwanym przez stay dwoie które tylko co trzeci rok siewaią, bo piaszczyste. Trzeciego folwarku pole iest pod browarem w długości stay siedmioro w szerokości od miedzy Makoskiego arz do graniczki nad przydziałkami gromadzkimi w Wodach a z drugiey strony Z. (Dzarskiey ?) idą zagony poprzek tych podłużnych przez stay dwoie w zdłuż w szerz od granic Woycinoskich do przydziałkow gromadzkich nad łąkami. Ogrodów dworskich dwa. Ieden za kowalem ktory procz potrzeby pańskiey y folwarczney przynieść może intraty co to: pol: 200 y więcey podług urodzaiu y lat ten iest w koło żerdziami dartemi ogrodzony. Drugi ogrod pod browarem nowym ten obsiewają zbożem. Łąki do tey wsi należące są nad rzeką Prosną począwszy od śniegowey niwy ciągną się nad rzeką arz do krupkowey łąki młyńskiey z tey z potrawem siana bywa wozow trzysta z Pasternika bywa wozow pietnaście z broznicy tak zwaney łąki bywa wozow dwanaście z porąb bywa wozow dwanaście wszystkiego siana z łąk tych rachuie się się wozow trzysta trzydzieści dziewięć.

Krescencya tey wsi

W roku teraźnieyszym po gradobiciu była krescencya ta żyta kop dwieście dziewięćdziesiąt ośm, pszenicy kop sześćdziesiąt trzy. Jęczmienia kop sto trzydzieści ośm gradem stłuczonego wozow dwadzieścia pięć owsa kop sto czterdzieści dziewińć y wozow trzy tatarki wozow czterdzieści. Prosa kop sześć rzepaku wozow dwadzieścia lnu snopkow kop czternaście.

Zboże w ziarnie pozostałe

Żyta ozimego wymierzyło się wierteli tysiąc czterysta, pszenicy ozimej wierteli trzydzieści grochu wierteli sto czterdzieści cztery prosa miar trzy rzepaku wierteli pięć siemienia lnianego wierteli sto sześćdziesiąt sześć miar trzy siemienia konopnego wierteli trzydzieści dziewięć miar dwie wierteli szesnaście słodu jęczmiennego dwieście siedemnaście.

 Konserwacya ludzi dworskich

Dla potrzeby usługi dworskiey iest ekonom czyli podstarości temu podług ugody daie się solarium y zasługi. Pisarz prowentowy ten ppodług aplikacyi swey y w usługach pilności swoie (biorą ?) dolarium y ordynacyą. Gospodyni na solarium bierze ze wszystkim złotych trzydzieści dziewki na solarium ze wszystkim biorą złotych szesnaście groszy pietnaście karbowy na solarium ze wszystkim bierze złotych czterdzieści posucha myta bierze złotych dwadzieścia cztery mielcarz rolą trzymuje y sądek od waru bierze. Czeladź zaś y każdy z nich z osobna bierze ordyncyą tą żyta w schowskiey miary wierteli dwanaście wierteł zaś trzyma w sobie wrocławskich garcy dwanaście tatarki lub jęczmienia teyże miary wierteli cztery grochu teyże miary wierteł ieden prosa teyże miary wiertel ieden rzepaku teyże miary puł wiertela soli kwart dwanaście (braki ?) iednego masła garniec ieden słoniny puł połcia sera kraiankow pietnaście. Każdy zaś owczarz bierze od sta owiec tych samych wierteli żyta dwieście od stada całego pszenicy wierteli dwa, grochu wierteli dwa prosa wierteli dwa rzepaku miar dwie. Owiec przy każdym dziesiątku pańskim iedną swoią konserwuie owcę Stroże są przy tym dworze roczni ieden od gromady łubnickiey drugi od dzirzkowskiey kturych te gromady zapłatą y żywnością zaopatrzyć maią. 

Gościence ważne y karczmy

W tey wsi iest gościńcow ważnych dwa. Ieden niedaleko dwora sutarski zowiący się o daney izbie y komorze a małey drugi staynia przy nim ważna snopkami poszyty wygodny y dobry przed nim studnia. Drugi gościniec ważny iest wstrzod wsi duży o dwu izbach dwu komorach między ktoremi staynia ważna iest u ktorego kominy nadmurowane snopkami pokryty nad rzeką iest także szynk w starym browarze wyżey opisanym ze wszystkim teraz ten browar zowią wesołą w tych trzech szynkach może wyszynkować iak y regestra dawnieysze wyświadczają Piwa beczek trzysta pięćdziesiąt gorzałki garcy pięćset.

Stawy y stawki Lubnickie

 Starego Browaru niedaleko jest Staw niewielki iednak w nim pięknie konserwuje się ryba karpiami zarybiony o iednym wpuście z rynną za nim ku nowemu browarowi iest stawkow dwa te ściekaią na siano ze [WN] do dwora za stawem zaś przy grobli iest sadzawka nowo stamowana.

Młyny Łubnickie

Granice wsi tey [WN] młyn krupka zwany na rzece Prosnie przy granicy (śląskiej ?) który ma wodę rozdzieloną z młynem śląskim (tym ?) ułożenem iż na ten młyn trzy częśći wody iść powinno a czwarta na śląski. Wybudowany ten młyn iest o dwoch kołach ale budynek iuż podstarzały którego [WN] pod szkudłami ale reparacyi w dachu potrzebuiąca izba komera y w tyle komorka pod snopkami w tey samey budowli młyńskiey znaiduie się staienka na konie przy tym młynie są chlewy dwa dobre ieden większy o trzech chlewikach drugi mnieyszy sam w sobie przy nim sadek a za sadkiem chlew to wszystko snopkami pokryte obok tych iest sadek większy w nim młyńskie pszczoły, za tym sadem stodoła o dwóch sąsiekach iednym gumnie snopkami poszyta w końcu niey wozownia przy wrotach tey stodoły iest szopka słomą pokryta. Pogrodki u tego młyna ze wszystkim dobre bo dopiero w roku 1765 nowo zbudowana osiada teraz ten młyn Marcin Kawęcy ślęzak ktory podług kontraktu dnia 24 kwietnia 1766 roku w Ołoboku spisanego a przez IWIme Pannę Ludowikę Koźmińską abatyssę ołobocką podpisanego y zwykłą pieczęcią zapieczętowanego płaci czynszu rocznego złotych czterysta y dwu wieprzy chudcow z dworu danych karmi tenże obowiązał się kontraktem drogę odprawić krakowską czyli wrocławską z tego zaś młyna hicerny dawać powinien złotych trzydzieści pogłownego złotych dziesięć ktorą hibernę y pogłówne dwor wypłacać obowiązał się kontraktem wszelkie mlewo bez miarek tenże młynarz (mleć ?) zaobiecał y ordynaryedla czeladzigrunta do tego młynazanależą. Pierwsza przed młynam dwoyga stay idąca wzdłuż wszerz od przydziałku (krzyżocowego ?) arz do stawu pańskiego naprzeciw starego browaru a teraz wesoła zwanego [ZAMAZANE] Druga rola za błociskiem piaszczysta wzdłuż ciągnąca się czworgiem stay wszerz iedną stroną nad dworskiemi łąkami arz pod rolą chelkową ogrod pod browarem starym iednym staiem wszerz od ogroda starego browaru należącego arz do przykopu nad łąką pańską będącego łąka ma nad rzeką Prosną y brzegami ogroda mieć może siana wszystkiego wozow dziewęć.

 Sytuacya Wsi Łubnic

Ta wieś iest w dobrym porządku w swych budynkach chałupy stodoły chlewy y inne pobudynki gospodarskie pięknie zbudowane snopkami poszyte podworka porządnie płotami chrościanemi wygrodzone u niektórych chłopów sady piękne rodzayne ze wszystkim bez pustek iest wieś cała stay naymniey pietnaście ciągnie się dwiema połaciami iey budowle idą studzien w całey wsi tylko dwie wyżey przy gościńcach opisanych.

Robocizna tey wsi y daniny

Tey wsi robocizna y daniny wszelkie ninieysza na to ułożona tabella jakie y od kogo zanależy. A że poddani wsi tey innych na większych włokach osiedli względem dni pociągnonych nad powinności swoie w swych uciąmięzliwościach przez dozorców dobr zanieśli kilkokrotną supplikę do klasztoru Ołobockiego Zakonu Świętego Cystercyańskiego, iako do własnych dziedzicznych pań swoich y przedzenia sztuk nad ich powinności. Więc na fundamencie inwentarza w roku 1753 opisanego za wspaniałych rządów świątobliwych y widomych światu świętey pamięci Ima Panny Ludowiki Kozminski abbatyssy y matki Olobockiego klasztoru do prawa słuszności y sprawiedliwości prześwietny przychyliwszy się zgromadzenia klasztor w swym osierociałym stanie onych od tey uciąmiężliwości uwalnia y iuż tylko dni pięć dwoygiem odrobienie pozwala aby tylko sprawiedliwie ten odbywali powinność wszystkie gromady z większych y szrednich włok procz chałupnikow od przedzenia dwóch sztuk wywiezień a przy danym zwyczaiu według inwentarza wyżey wspomnianego 1753 roku zostawić.

Tabela

Łubnice tabela powinności –  TABELA w PDF

Lubo się tu wszystkich w tabelli robocizna y danina wyraziła to się na dailey dla wiadomości uczynieło a iak teraz niehtorzy są czyni się objaśnienie. Maślanka w (urządzeniu ?) będący dworskiey (nic ?) nie daie u nie na zapłatę y ordynaryą od dworu nie bierze, toż samo Zych polowy, toż samo y mielcarz. Sutarz, Rogoski gościenny y ci żadney roboty nieczynią , a w drogę wszelką iezdzić maią. Chetka także nic nie daie ani robi. Browar na usługę czynsze ma to iest słody wozić do młynów ięczmień zwozić słodzińcyrozwoźić. Ci wszyscy na większych y mnieyszych włokach posiadaiąci od Swiętego Woyciecha do Świętego Marcina dwoygiem robią tak iak się opisało w tabelli, od Świętego Marcina do Świętego Woyciecha bydłem lub sobą poiedynczo dni odrabiać maią.

CHAŁUPNICY Y KOMORNICY

Chałupnicy

Robocizna

Przędziwa

Czynsz

Hiberna

Pogłowne

pieszo

sztuki

złote

grosze

złote

grosze

złote

grosze

Matusz pastucha

2

2

12

2

5

12

 

27

Sobota…………………..

2

2

12

2

14

15

2

16

Grabski…………………..

2

2

12

2

5

 

 

25

Woźny………………….

2

2

12

2

5

 

 

28

Banach…………………..

2

2

12

2

 

24

 

4

Kabalec………………….

2

2

12

2

3

18

 

8

Białek…………………….

2

2

12

2

6

 

1

 

Masztalesz……………..

2

2

12

2

4

24

 

24

(Wertei ?) ogrodowy

2

2

12

2

1

16

 

6

Trzeciak………………….

2

2

12

2

14

15

2

16

Komornicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Grześ Płociennik…….

1

1

 

 

2

 

 

10

Walek…………………….

1

1

 

 

 

 

 

 

(Witek?)………………..

1

1

 

 

 

 

 

 

Kowal stary…………….

1

1

 

 

 

 

 

 

Z tych Matusz, Pastucha, Banach, (Polowie ?) nic nierobią; są na usłudze dworskiey To samo y Wertei który ogrodu dogląda.

Tych chałupnikow procz dni iest powinność za koleią w piątek każdy wymiatać sadze y do (indycząt ?) na strożę chodzić.

Wolni w tey wsi y gościnni wszelką drogę mnieyszą y większą odprawiać za każdym zawołaniem powinni.

Mazur, (Paciek ?), Kuca, Baniak. Pieszą drogę odprawiać maią za to procz roli sieią ogrody z których żadney nie czynia robocizny ani czynszu daią.

 Gromady całey powinności

 

Gromady całey iest ta powinność ano stróża ustanowić roczniego iemu wikt y zapłatę bez dworskiego dokładu obmyślić.

Owce bez dnia oprać y one ostrzydz, drogę po bliższą o (nic ?) dwie bez dnia odprawiać powinni za koleią bez wszelkiego na pańskie zawołanie zatrudnienia.

 

Obora folwarku Łubnice

Krowy pożytkowe

5 jałowica pstro płowa

1 czerwono kwiaciata

6 ciołek czerwono kwiaciaty

2 czerwona

7 ciołek buławo łysy

3 czerwona z płową

8 czerwony Cieluch

4 czerwono pstra

9 cieluch czerwono kwiaciaty

5 czerwona

10 cieluch mroziaty

6 czerwona

11 stadnik sady

7 czerwona boczata

Jałownik w drugim roku

8 biała

1 jałowka czerwono łysa

9 czerwona pstra kwiaciata

2 jałowka mroziata

 

 

10 czerwona sada

3 jałowka czerwona

11 czerwona

4 jałowka czerwona

12 czerwona

5 jałowka czerwona

13 czerwona

6 jałowka czerwona z kwiatkiem

14 czerwona

7
jałowka bstro czerwona

15 czarna

8 jałowka czerwono łysa

16 czerwona

9 jałowka pstro płowa

17 czerwona pstra

10 jałowka płowa

18 czerwona kwiaciata

11 jałowka czerwona

19 czerwona płowa

12 cieluch pstro czerwony

20 płowa boczata

13 cieluch czerwony z kwiatkiem

21 czerwona pstra

14 cieluch mroziaty

22 płowa

15 cieluch czerwony

23 czerwona sada

Jałownik (Jago?) rocznie

czyli

w iednym roku

24 siwo pstra

25 płowo kwiaciata

1 cieluch siwo płowy

26 płowa boczata

2 cieluch czerwono płowy

27 czerwona pstra

3 cieluch z płowa czerwony

28 czerwona koziata

4 cieluch biały

29 płowa

5 cieluch biały

30 płowa kwiaciata

6 cieluch sady

31 pstra czerwona

7 jałowka płowa

Jałownik w piątym roku

8 jałowka pstro czerwona

1 cieluch czerwony

9 jałowka sada pstra

2 cieluh czerwony pstry

10 jałowka z płowa pstra

3 cieluch czerwony

11 jałowka sada

4 jałowica czerwona

12 jałowka czerwona

5 jałowica biała

stadnikow dwa ieden płowy

drugi czerwono pstry

6 jałowica czerwona

Jałownik w czwartym roku

Na opasie bydło

1 cieluch czerwony kwiaciaty

1 krowa czerwona

2 cieluch czerwony

2 sada z białemi kwiatkami

3 cieluch popielaty

3 czerwona

4 cieluch czerwony

4 biała

5 cieluch pstro czerwono łysy

5 czerwona

6 cieluch czerwony kwiaciaty

6 czerwona

7 cieluch sady

7 czerwona z kwiatkiem

8 cieluch z płowa czerwony kwiaciaty

8 płowa

9 jałowica czerwona

9 czerwona łysa

10 jałowica siwa

10 czerwona

11 jałowica czerwono kwiaciata

11 woł z płowa czerwony

12 jałowica pstro czerwona

Po Sutarczyku bydło

13 jałowica płowa

1 krowa czarna łysa

14 jałowica z płowa czerwona

2 krowa czerwona (przez się ?)

Jałownik w trzecim roku

3 krowa siwa

1 jałowica płowo kwiaciata

4 w łat 4 jałowka sada

2 jałowica czerwono pstra

5 cieluch myszaty

3 jałowica pstro płowa

6 jałowka czerwona pstra

4 jałowica czerwona