Glądała

W związku z wprowadzeniem w dniu 25.05.2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO], osoby których dane znajdują się na stronie www.gladala.com a nie życzą sobie tego, proszę uprzejmie o poinformowanie mnie za pomocą dostępnych środków o chęci wykreślenia zebranych informacji tj. e-mail oraz nr tel. 692118538.

Wstęp

Współcześni Glądałowie i rodziny skoligacone mieszkają niemalże w całej Polsce od Wrocławia do Lublina i od Gdyni po Kraków. Jest też sporo osób z naszej rodziny przebywających za granicą. Na początku XX wieku, idąc za ówczesną tendencją do migracji, wybierano Niemcy, Belgię i Francję. Obecnie, Glądałowie mieszkają także w Wielkiej Brytanii. Pomimo tak dużych odległości oraz pewnych zmian w nazwisku jak Glondała czy Glądalski, zaznaczyć trzeba, że jesteśmy jedną rodziną, występującą pierwotnie w Ziemi Wieluńskiej. To stąd są nasze korzenie.

Naszym gniazdem rodzinnym jest Chróścin w województwie łódzkim w gminie Bolesławiec. To tutaj nasi przodkowie są wymieniani w księgach metrykalnych już od XVII wieku! Najstarszy zapis dotyczący naszej rodziny (Gladałka) datuje się na 17 marca 1667 roku!

Niestety wiele materiałów, na podstawie których budujemy drzewo rodzinne zostało zniszczonych w czasie wojen i innych sytuacji losowych. Dlatego nie jest możliwe wyprowadzenie genealogii wszystkich Glądałów od jednego, wspólnego przodka. Pomimo to, występowanie najstarszych Glądałów na jednym terenie, taki sam stan społeczny oraz posługiwanie się jednym nazwiskiem, nie pozostawia wątpliwości.

Na zdjęciu kościół w Chróścinie.

Na podstawie zebranych źródeł pisanych oraz rozmów przeprowadzonych z żyjącymi Glądałami udało się ustalić, że protoplastami są Paweł z Chróścina, Mikołaj z Chróścina, Andrzej z Ochędzyna, Paweł z Naramic oraz Mikołaj z Brzeźnia. Kim wymienieni przodkowie byli dla siebie nie zostało ustalone i raczej pozostanie to w sferze tajemnic. Brak źródeł oraz specyfika tych, którymi dysponujemy nie pozwala jasno odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie.

Poniżej przedstawiamy historię rodziny oraz przedstawiamy wykresy potomków. Niestety, pomimo wielu lat pracy nad naszą wspólną genealogią, wiele spraw nie zostało wyjaśnionych. Tam, gdzie mamy problem z dotarciem do informacji daliśmy znak „?” lub „brak dalszych informacji”. Liczymy, że dzięki stronie częściowo uzupełnimy te luki.

Baza źródłowa

W trakcie opracowywania historii rodziny posługiwaliśmy się źródłami wytworzonymi w różnym okresie przez instytucje kościelne, państwowe oraz prywatne. Analizowaliśmy źródła powstałe w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i po łacinie.  Dla poznania współczesnych losów rodziny bardzo ważną rolę spełniły rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami różnych linii.  Pewne wzmianki o Glądałach z XX wieku znaleźliśmy w literaturze popularnonaukowej oraz w pracach regionalistów. Z pomocą przyszedł także Internet wraz z różnymi bazami danych jak Geneteka czy wyszukiwarki grobów itp. Ze źródeł pisanych do najważniejszych zaliczam akta stanu cywilnego z parafii Bolesławiec, Mieleszyn, Krzyworzeka, Naramice, Sokolniki, Brzeźnio oraz ich łacińskie odpowiedniki z XVII i XVIII wieku. Na podstawie zebranych informacji z akt stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych możliwe było zbudowanie drzewa genealogicznego zawierającego podstawowe fakty z życia przodków. Bardzo przydatne, dla poznania stanu posiadania oraz uzupełnienia wiedzy o naszych przodkach, okazały się księgi hipoteczne zebrane w wieluńskich aktach notarialnych. W mniejszym stopniu dla typowych badań genealogicznych, ale za to bardzo przydatne w celu wykazania stanu społecznego Glądałów okazały się księgi cechowe zgromadzone w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Pewnym usystematyzowaniem wiedzy o pierwszych Glądałach były spisy ludności przeprowadzone przez Komisję Porządkową Cywilno-Wojskową ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego powstałe w latach 1790-1792.  Rozproszenie źródeł sprawia, że badania wymagają więcej zaangażowania oraz wiedzy o miejscu przechowywania. Dlatego uważam, że badania nad wspólną genealogią nie zostały wyczerpane.

Chciałbym w tym miejscu prosić żyjących Glądałów i rodziny spokrewnione, abyście nie pozbywali się starych dokumentów i zdjęć związanych z naszą rodziną. Takie materiały to często unikaty, które po zniszczeniu nie zostaną odtworzone. W ten sposób wyrzucamy na śmietnik pamięć o naszych bliskich, dzięki którym przecież żyjemy. Jeśli ktoś nie wie co z tym zrobić i chciałby je przekazać to proszę o kontakt ze mną poprzez e-mail lub nr telefonu 692-118-538. Można także przesłać materiały bezpośrednio do Archiwum Państwowego w Lublinie [adres:20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13, skrytka pocztowa 113] z prośbą o włączenie dokumentów do zespołu 35/2537/0 Zbiór akt rodzinnych Piotra Glądały. Jest to zespół archiwalny stworzony w 2014 roku po przekazaniu przeze mnie do archiwum najcenniejszych zbiorów.

 

Podziękowanie

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w prowadzonych badaniach oraz zbieraniu i analizowaniu źródeł. To dzięki Waszym dobrym radom możliwe było powstanie tej strony oraz zbudowanie obszernego drzewa genealogicznego rodu Glądałów.

Jak czytać wykres….

Poniżej znajdują się wykazy potomków poszczególnych linii Glądałów.  Przez jakiś czas zastanawiałem się w jaki sposób zaprezentować wykaz potomków, aby był on czytelny w przekazie i służył wszystkim członkom rodu.  Uznałem, że taki system prezentacji jak poniżej, będzie najlepszy w odbiorze.

Jako pierwsi, z nr 1.0 są wymienieni protoplaści. Dzieci protoplastów otrzymują kolejne numery, zatem pierwsze będzie miało nr 1.1; drugie dziecko nr 1.2;  trzecie nr 1.3; czwarte 1.4…itp. Wnuki protoplasty otrzymują kolejne nr np. dzieci przodka z nr 1.1 otrzymują nr 1.1.1 (pierwszy wnuk); 1.1.2( drugi wnuk); 1.1.3 (trzeci wnuk) a dzieci drugiego syna protoplasty otrzymają nr 1.2.1; 1.2.2;1.2.3 itd. Ich dzieci a zarazem prawnuki protoplasty otrzymają nr 1.1.2.1; 1.1.2.2;  1.2.1.1 itp. Nasz wywód liczy 10 pokoleń, zatem najmłodsze pokolenia będzie miało 10 cyfrowy numer. Jeśli będzie coś niejasne to proszę o kontakt.

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, celowo pominąłem podawanie jakichkolwiek dat przy osobach żyjących. W pozostałych przypadkach podaje rok i miejsce urodzenia, ślubu i śmierci. W przypadku nie posiadania wiedzy o dalszych losach rodziny, daję znak [? ]. Liczę, że potomkowie tych osób, nawiążą ze mną kontakt.

Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, związane z ulepszeniem prezentacji poniższego wykazu, to proszę o kontakt.

Prosimy sprawdzić wykaz rodzinny w pozostałych liniach:

  1. Linia Pawła z Chróścina – link
  2. Linia Pawła z Naramic – link
  3. Linia Andrzeja z Ochędzyna – link
  4. Linia Mikołaja z Chróścina – link
  5. Linia Franciszka z Barczewa – link