Projekt Prosna

 

Informacje ogólne

Zasięg:

Projektem objęta jest historyczna część Ziemi Wieluńskiej oraz Powiatu Ostrzeszowskiego położona nad rzeką Prosną. Jej górny bieg przez wieki stanowił naturalną granicę między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Austrią, następnie Prusami. W XIX wieku na Prośnie oparta była zachodnia granica Księstwa Warszawskiego a następnie Królestwa Polskiego wchodzącego w skład zaboru rosyjskiego, która w tym czasie wspólna była z Prusami a po 1871 roku z Niemcami. Taki stan przetrwał do odzyskania niepodległości przez Polskę. W Polsce międzywojennej, Prosna ponownie oddzielała w górnym biegu Polskę od Niemiec, zaś w dolnym, stała się rzeką oddzielającą powiaty. We współczesnej Polsce, Prosna nie stanowi granicy państwowej a jedynie rozdziela województwo łódzkie w tym powiat wieluński i wieruszowski od województwa wielkopolskiego oraz opolskiego.

Okolice Bolesławca w 1889 roku.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zainteresowanie lokalnej społeczności historią swojego regionu w oparciu o poznanie dziejów swojej rodziny. Jak zostało wspomniane wyżej, Prosna stanowiła granicę państwową. Nie przeszkadzało to osiadłej ludności po obu stronach rzeki w zakładaniu rodzin, poszukiwaniu pracy czy utrzymywaniu wzajemnych kontaktów. Projekt Prosna pokazuje wzajemne relacje, podzielonej nadgraniczną rzeką ludności. W związku z tym, planowane jest publikowanie online zredagowanych źródeł historycznych zgromadzonych w archiwach kościelnych i państwowych tj. inwentarze dóbr, spisy ludności, indeksy do ksiąg parafialnych i akta stanu cywilnego, mapy i zdjęcia, wspomnienia mieszkańców oraz pozostałe materiały historyczne przechowywane w archiwach. W tym celu założona została strona internetowa dostępna pod adresem www.gladala.com, gdzie udostępniane są zgromadzone prace. Projekt Prosna posiada także swój fanpage na facebooku, który obecnie liczy kilkadziesiąt osób. Fanpage służy do informowania o aktualizacjach strony, prowadzeniu dyskusji, niesieniu sobie wzajemnej pomocy przy napotkanych problemach, informowaniu o ciekawych wydarzeniach z życia regionu itp.

Okolice Bolesławca w 1933 roku.

 

 

Co zostało już zrobione?

Od początku 2013 roku publikowane są indeksy z ksiąg parafialnych i akt stanu cywilnego z 16 parafii tj. Bolesławiec, Cieszęcin, Czastary, Dzietrzkowice, Krzyworzeka, Mieleszyn, Naramice, Opatów, Siemianice, Słupia pod Kępnem, Trzcinica, Uszyce, Wieruszów, Wójcin, Wyszanów i Wieluń. Obecnie zindeksowano kilkanaście tysięcy wpisów pochodzących z ksiąg chrztów [urodzeń], ślubów i zgonów. Zaznaczyć trzeba, że indeksacja nie została zakończona i baza indeksów jest stale powiększana. Dzięki indeksom w prosty sposób możemy opracować wywód swojej rodziny, unikając trudności z czytaniem oryginalnych dokumentów.

Równocześnie publikowane są spisy ludności pochodzące z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z zespołu Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. Spisy powstały w latach 1790-1792 i są bardzo cennym źródłem do poznania dziejów rodziny oraz obrazują funkcjonowanie ówczesnych miejscowości. W spisach wymienione są grupy zawodowe jak młynarze, kowale, karczmarze oraz pokazują stan posiadania np. właściciele ziemscy, rolnicy, zagrodnicy, chałupnicy, ludność służebna itp. W chwili obecnej udostępniono 15 spisów ludności pochodzących z parafii Mieleszyn, Sokolniki, Opatów, Trzcinica, Naramice, Olszowa, Wójcin, Siemianice, Krzyworzeka, Słupia k. Opatowa, Łagiewniki, Lututów, Kępno i Ożarów.

Na stronie zamieszczone zostały zredagowane inwentarze oraz dokumenty wizytacyjne różnych parafii. Na szczególną uwagę zasługuje Inwentarz dóbr żeńskiego Zakonu Cysterskiego z Ołoboka. Inwentarz powstał w 1768 roku i przedstawia dużą wartość poznawczą regionu oraz z całą pewnością obrazuje stosunki gospodarcze w opisywanych miejscowościach. Wymienione w inwentarzu miejscowości to Łubnice, Dzietrzkowice, Radostów, Mieleszyn, Chróścin i Ochędzyn.

Podziękowanie

Pragnę podziękować członkom Facebookowej grupy Projekt Prosna za pomoc, na jaką mogę liczyć w trakcie napotkanych problemów. Wiele razy prosiłem Was o pomoc w tłumaczeniu dokumentów i zawsze mogłem liczyć na to, że moja prośba nie pozostanie bez echa. Dzięki Waszemu zaangażowaniu Projekt Prosna jest ciągle rozwijany i  dajecie mi poczucie, że to co robię jest potrzebne. Dziękuje.