Ugoda między Dozorem Kościelnym z Bolesławca a Janem i Józefem Antoniewskimi z 1857 roku.

Na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi o.Sieradz, Notariusz Antoni Kowalski w Wieluniu, sygn. 51

Akt 36.

Działo się w Wieluniu w Kancelarii Rejenta dnia dwudziestego lutego/czwartego marca tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku.

Przede mną Antonim Kowalski Rejentem Okręgu Wieluńskiego w Mieście Wieluniu w kamienicy nr 75 zamieszkałym i tamże urzędującym w przytomności świadków na końcu Aktu wymienionych osobiście stanąwszy Dozór Kościoła Parafialnego Miasta Bolesławca w osobach – 1. Jan Doruchowski Naddzierżawca Ekonomii Bolesławiec we wsi Chróścinie Okręgu Wieluńskim jako Prezes Dozoru, 2. Tomasz Spalikowski Obywatel, we wsi Piaskach w tym że Okręgu, 3. Michał Warski, również Obywatel w Mieście Bolesławcu zamieszkali, 4. Wincenty Krupski Kanonik, Proboszcz Bolesławski, Dziekan Dekanatu Wieruszowskiego, tamże w Mieście Bolesławcu zamieszkały, z jednej:- Jan Antoniewski wieczysty dzierżawca Młyna we wsi Chróścinie Okręgu Wieluńskim- i Józef Antoniewski syn tegoż, tamże we młynie Chróścin zamieszkali-Kompanem ci prawne zamieszkanie do [?] Aktu tego, we Wsi Chróścin sobie obierający. Rejentowi z Osób znani, działając prawomocnie zawierają Układ osnowy następującej:

  1. Artykuł pierwszy. Jan Antoniewski jawnie i dobrowolnie zeznaje: Że niegdyś Paweł Nowakowski Testamentem swoim na reperację Kościoła w Mieście Bolesławiec zapisał i przeznaczył sumę złotych polskich 3216 czyli rubli 482 kopiejek 40 jaką Janowi i Rozalii Małżonkom Królom dawniejszym Posiadaczom Młyna Chróścinie wypożyczył- następnie zeznający skutkiem nabycia tegoż młyna, i z powodu położonego aresztu na cenie szacunkowej przez ówczesny Dozór Kościoła Parafialnego w Bolesławcu, Wyrokiem Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego w dniu 1/13 Marca roku 1835 zapadłym, uznany został za samodłużnika tejże sumy złotych polskich 3216 czyli rubli 482 kopiejek 40 z procentem od dnia 24 czerwca 1824 roku liczyć się mającym, z przyznaniem kosztów procesowych złotych polskich 522 groszy 2- O należność takową przez Dozór Kościoła Bolesławca ponawianą była po kilka kroć egzekucją Sądową, – aż nareszcie ostatnio, Aktem egzekucyjnym w Młynie Chróścin przez Komornika Sądowego Walentego Siwik w dniu 9/21 Lutego roku bieżącego sporządzonym, zajęto mu na stałe Ruchomości i Inwentarze, z oddaniem pod Dozór Janowi Luboińskiemu Obywatelowi Miasta Bolesławca, do których sprzedaży termin Licytacji na dzień 19 lutego/3 marca roku bieżącego wyznaczono. Jakkolwiek efekta takie po spieniężeniu nie byłyby wystarczające na zniesienie ani połowy poszukiwanej należności, jednakże nie dopuszczając sprzedaży takiej i unikając następujących zajęć i powiększań kosztów- za wspólnym porozumieniem się z Dozorem Kościelnym wzwyż z Imion i Nazwisk wyrażonym, czyni następne zobowiązanie: Z obliczenia należności z Wyroku wzwyż powiedzianego Dozoru Kościelnemu w Mieście Bolesławcu przypada na Zeznającego ogólna Suma złotych polskich 8000 czyli rubli 1200-również Komornikowi Siwik tak z poprzedniej jako i teraz prowadzonej egzekucji należy się Kosztów rubli srebrem 35 kopiejek 86 i pół które rzeczonemu komornikowi opłacane zostały, jako kwit tegoż przekazuje-zaś Dozorowi Kościelnemu na należność powyżej ogólną na sumę Rubli srebrem 1200 obliczoną-przy Akcie obecnym płaci Rubli 300 -z odebrania których Stawający Dozór Parafialny współstawającego Jana Antoniewskiego kwituje. Resztująca zaś należność w sumie rubli srebrem 900 obowiązuje się w ratach sześciu rocznie w dniu pierwszym Marca każdego roku po rubli srebrem 150 z prawnym procentem od reszty sumy, Dozorowi Kościelnemu Parafii Bolesławiec bez żadnych wyjątków i wybiegów prawnych zapłacić- zabezpieczając takową resztującą należność tak na zajętych obecnie przez Komornika Walentego Siwik ruchomościach i Inwentarzach jak również i na wszelkich jakie jeszcze posiada i posiadać może a oprócz tego zabezpiecza takową na Młynie z Gruntami we Wsi Chróścinie w Wieczystej dzierżawie Jego będącym i to wyraźnie oświadcza, że gdyby nie dopełnił wypłaty którejś bądź z powyższych rat, poddaje się kontynuacji i dalszej egzekucji przez Komornika Siwik przedsięwziętej, a całą pozostałą należność to jest ze sprzedaży zajętych przez tegoż Komornika Inwentarzy i Ruchomości ponownemu zajęciu innych również zajęciu Młyna z Gruntami w Chróścinie, na wydzierżawienie lub sprzedaż tak, jak to dogodniej pod względem rychtejszego odzyskania resztującej należności Dozór Kościelny za siebie uznawać będzie.
  2. Współstawający Józef Antoniewski syn zeznaje iż zobowiązuje się Ojca swojego Jana Antoniewskiego pod względem wypłacenia resztującej należności rubli srebrem 900 w terminach powyżej oznaczonych na siebie wspólnie i solidarnie przyjmuje, i za wypłatę takowej bez najmniejszego odwoływania się do ojca zaręcza, – i Dozorowi Kościelnemu w Mieście Bolesławcu / gdyby Ojciec tego nie dopełnił/ wypłacić obowiązuje się pod skutkiem egzekucji tak z Wyroku na wstępie powiedzianego przeciwko Ojcu Janowi Antoniewskiemu zapadłego jako i z Aktu niniejszego wypływającymi-również czym się odpowiedzialnym za uronienie Inwentarzy i Efektów przez Komornika Walentego Siwik Ojcu Jego w dniu 9/21 Lutego roku bieżącego zajętych, które za zezwoleniem Ekstrachentów egzekucji to jest Dozoru Kościelnego w Bolesławcu i zatradowanego Jana Antoniewskiego pod swój dozór przyjmuje, a tym samym dotychczasowego Dozorcę Jana Luboińskiego Obywatela Miasta Bolesławca od dalszych obowiązków Dozorcy zwalnia- z odbioru wszystkich Inwentarzy i Efektów Aktem tradycyjnym Komornika Siwik objętych, również z odbioru kopii takiegoż Aktu tradycyjnego dotychczasowego Dozorcę Jana Luboińskiego kwituje-a gdyby z dalszej niewypłacalności Ojca Jana Antoniewskiego lub jego jako solidarnego Współdłużnika stosownie do niniejszego zobowiązania Dozór Kościelny w Bolesławcu zażądał, przede wszystkim sprzedaży zajętych przez Komornika Siwik Efektów i Inwentarzy, wówczas także zobowiązuje się jako Dozorca pod skutkami z Artykułu 2060 K.O wynikającymi dostawić na miejsce i czas do sprzedaży przez Komornika wyznaczyć się mającej.
  3. Artykuł trzeci. W kompozycji wymieniany Dozór Kościoła Parafialnego Bolesławiec na powyższym zobowiązaniu się tak samego dłużnika Jana Antoniewskiego, jak również Współdłużnika jego solidarnego Józefa Antoniewskiego poprzestaje, na oddanie pod dalszy dozór zajętych Inwentarzy i Efektów Aktem Komornika Siwik daty 9/21 lutego roku bieżącego synowi Egzekwowanego to jest Józefowi Antoniewskiemu zezwala zachowując sobie wyraźnie kontynuowanie dalszej egzekucji sądowej przez rzeczonego Komornika przedsięwziętej i przy pomocy Wojskowej, jako już przez Reskrypt Prokuratora Królewskiego z dnia 2/14 lutego roku bieżącego nr 708 udzieloną została na przypadek niewypłacalności Antoniewskich stosowanie do ich niniejszego zobowiązania się. Przy czym Stawający Członkowie Dozoru Kościelnego Parafii w Bolesławcu oświadczają że Areszt przez poprzedni Dozór tegoż Kościoła to jest przez Członków Onegdaj Wojciecha Witmana i Macieja Musiałka Obywateli Miasta Bolesławca za pośrednictwem Komornika Swierczyńskiego na funduszach dziś zobowiązującego się Jana Antoniewskiego i żony jego Tekli Antoniewskiej, niegdyś Franciszka Bilskiego Komornika przy Sądzie Pokoju byłego Powiatu Wieluńskiego położony, a w dniu 14 października 1828 doręczony niniejszym [..] i z wszelkimi skutkami znosząc dozwalając Janowi Antoniewskiemu odebrania Aresztowanych funduszów od Spadkobierców rzeczonego Franciszka Bilskiego a mianowicie od Brata jego Ignacego Bilskiego lub też od kogo przypadać będzie nie mają Dozór Kościelny do takich funduszów żadnej pretensji.

Po czym akt ten po wyraźnym przeczytaniu zrozumieniu i przyjęciu przez Zeznających*, wraz Rejenta i Świadków Józefa Gurczyńskiego i Wincentego Drabikowskiego Obywateli w Wieluniu zamieszkałych- Rejentowi znanych, prawne przymioty mających własnoręcznie podpisany i Stempel szacunkowy za Rubel srebrny 1 kopiejek 65 złożony został.

*[adnotacja przy akcie: prócz Jana Antoniewskiego który oświadczył że pisać nie umie i dlatego aktu nie podpisuje]

Załącznik do aktu nr 36/1857

Gubernia Warszawska

Powiat Wieluński

Magistrat Miasta Bolesławiec

Zaświadcza niniejszym że udający się do W.go Rejenta Kancelarii Ziemiańskiej do Miasta Wielunia w celu zrobienia układów o należności z Janem i Józefem Antoniewskimi posiadaczami wieczyto-czynszowego Młyna w Chróścinie przypadła i wyrokami Sądowymi zadecydowaną a mianowice:

1.W.żny Jan Doruchowski Prezes

2.W. Tomasz Spalikowski

3.P.Michał Warski

Stanowią rzeczywiście Dozór Kościelny Parafii Bolesławiec, tym więc działać mogą w układach to w im należeć będzie.

Na dowód rzetelność stwierdza w Bolesławcu 20 lutego/4 marca 1857 Burmistrz Slepowroński