O poszukiwaniu 27 wojskowych z powiatu wieluńskiego w 1868 roku.

Dnia 9 grudnia 1868 r.

Wojskowy Naczelnik Powiatu Wieluńskiego.

Do Wójta gminy Dzietrzkowice

Przy sprawdzaniu w obecnym czasie Kontroli zaprowadzonej w Biurze powiatowym okazało się że niektórzy wojskowi zapisani do takowej nie stawili się do opisu i niewiadomi są z miejsca zamieszkania i nie są pomieszczeni na listach przez wójtów gmin i Magistraty nadesłanych na skutek rozporządzenia mojego z dn. 4 listopada rb. Nr 29 wydanego, pragnąć zatem sprawdzić i przekonać się bliżej o zamieszkaniu niżej wymienionych wojskowych a mianowicie:

 1. Imera Wolf niewiadomego z miejsca zamieszkani i pułku z którego na urlop został uwolniony.
 2. Gorala Stanisława.
 3. Gorala Tomasza.
 4. Dragańskiego Urbana.
 5. Iwanowa Antoniego.
 6. Kustal Mateusza.
 7. Zachert Dimitryewa.
 8. Bartelak Walnetego.
 9. Gęsiarza Adama.
 10. Gonery Adama.
 11. Konradyewa Dymitra.
 12. Walusiak Walenty.
 13. Gaiczyk Franciszek.
 14. Woźniak Bartłomiej.
 15. Randa Szczepan w podobnej jak pierwszy kategorii zostający tudzież
 16. Gatner Jakub żołnierz Hersenskiej Inwalidnej Komendy, który chociaż w Kontroli zapisany że zamieszkuje we wsi Kowale wszelako wykazem wójta gminy nie został objęty i nie stawał do opisu a tym samem niewiadomy z pobytu.
 17. Niedziecki Błażej żołnierz Archirskiej Powiatowej Komendy, który podobnie jak powyżej chociaż podług kontroli ma stałe zamieszkanie w gminie Kuźnica Grabowska wszelako wykazem wójta gminy nie objęty, nie stawał do opisu i niewiadomy z pobytu.
 18. Bartelak Walenty żołnierz Biełosierskiego Pułku.
 19. Fanfara Jan żołnierz z 5 Litewskiego Pułku chociaż zapisani że mieszkają w gminie Czastary, ani wykazem wójta gminy nie objęci, nie stawili do opisu i niewiadomi z pobytu.
 20. Gorakowski Dymitry żołnierz Biełozierskiego Pułku.
 21. Nowak Aleksy żołnierz Mało Rosyjskiego Pułku Grenadierów, chociaż zapisany w Kontroli że zamieszkuje w Wieluniu, wykazem nie objęty, do opisu nie stawali i niewiadomi z pobytu.
 22. Majaszczyk Józef żołnierz Mało Rosyjskiego Grenadierskiego Pułku, chociaż zapisany w Kontroli że stale zamieszkuje w gminie Skrzynki, jednakże na wykazie wójta gminy niezamieszczony, nie stawał do opisu i z pobytu niewiadomy.
 23. Szwartz Ludwik podoficer 101 Piechotnego Pułku, chociaż w Kontroli zapisany że w gminie Sokolniki zamieszkuje, nie podany w wykazie przez wójta gminy, do opisy nie stawał i nie miejsca pobytu niewiadomy.   
 24. Zołtobrowski Zelman żołnierz Simbirskiego Pułku, zapisany w Kontroli że ma zamieszkanie w mieście Działoszynie.
 25. Lipieta Marcin żołnierz 24 Piechotnego Rezerwowego Batalionu, zapisany że ma się znajdować w Czastarach.
 26. Owczarek Szymon żołnierz z Wołogodzkiej Komendy, zapisany w Kontroli że się ma znajdować w gminie Strojec.
 27. Cały Łukasz żołnierz Stawrapolskiego Piechotnego Pułku, zapisany w Księgach że się ma znajdować we wsi Młynisko, wszelako do opisy nie stawali, listami wójtów gmin nie objęci i niewiadomi z pobytu.

Z tego więc powodu polecam wójtowi gminy aby wyżej wymienionych wojskowych najskrupulatniejsze śledztwo zarządził i wynalezionych natychmiast przy raportach do opisu dostawili lub też donieśli Naczelnikowi Powiatu raportami w ciągu dni 6-ciu o niewiadomym im pobycie – dla doniesienia o tym władzom wyższym.

[Podpis]

Major

Odpowiedz wójta gminy Dzietrzkowice:

Doniesiono W-emu. Naczelnikowi Pow. Raportem że żołnierze wymienieni w tym Reskrypcie niewiadomi są Urzędowi Gminy Dzietrzkowice z pobytu oraz że z tych ani jeden nie jest z Gminy Dzietrzkowice.

Dn. 21 stycznia/2 lutego 1868 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi o. Sieradz, zesp. 152, syg. 31, s. 411-414.